MG+MSUM

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Moderne galerije

1. O katalogu

Naziv organa: Moderna galerija
Odgovorna oseba: dr. Martina Vovk, vršilka dolžnosti direktorice
Datum prve objave kataloga: 11. 05. 2015
Dostopnost kataloga: fizični dostop – tajništvo, vsak delovni dan od 9.00 do 13.00 ure 

 

Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.


Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 • Zakon o informacijskem pooblaščencu

 

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

dr. Martina Vovk, vršilka dolžnosti direktorice
T: +386 (0)1 2416800
E: martina.vovk@mg-lj.si
F: +386 (0)1 2416120

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Tomaž Kučer
T: +386 (0)1 2416816
E: tomaz.kucer@mg-lj.si
F: +386 (0)1 2416120

 

 

2. Podatki o zavodu

Ime in sedež: Moderna galerija, Windischerjeva ulica 2, Ljubljana
Ustanovitelj: Republika Slovenija

 • Navedba ustanovnega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija (Uradni list RS, št. 8/04 in 31/09)

          V ustanovnem sklepu je tudi opis dejavnosti in poslanstva zavoda.


Matična številka: 5055610000
Davčna številka: SI 77185161
Šifra dejavnosti: 91.020
Odgovorna oseba: dr. Martina Vovk, vršilka dolžnosti direktorice
Število zaposlenih: 33
V okviru zavoda delujeta dva muzeja:

 • Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana
 • Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana

 

 

3. Predpisi z delovnega področja zavoda

 • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija (UL RS, št. 8/2004 in št. 31/2009)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Nacionalni program za kulturo 2008-2011
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS
 • Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju
 • varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev
 • Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne
 • službe na področju varstva kulturne dediščine
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o izvrševanju proračuna
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Različni podzakonski predpisi in določbe s področja kulture
 • ICOM-ov kodeks poklicne etike

 

 

4. Organi zavoda

Direktor

 • dr. Martina Vovk, vršilka dolžnosti direktorice

Svet

 • Urška Jurman, predsednica
 • mag. Urša Chitrakar, namestnica predsednice
 • Zoran Pistotnik 
 • Majda Širca Ravnikar 
 • Igor Španjol 
 • mag. Adela Železnik

Konstitutivna seja: 2. 2. 2023 – mandat do 1. 2. 2027.


Strokovni svet

 • dr. Bojana Piškur, predsednica
 • doc. dr. Rebeka Vidrih, namestnica predsednice
 • red. prof. dr. Uršula Berlot Pompe
 • dr. Andreja Hribernik
 • Ana Mizerit
 • mag. Pavel Toplak

Konstitutivna seja: 14. 3. 2022 – mandat do 13. 3. 2026.5. Seznam sprejetih strateških dokumentov

 

 

6. Seznam vrst storitev

 • storitve za uporabnike muzejskega, fotografskega in arhivskega gradiva
 • možnost pregleda gradiva, izdelava reprodukcij gradiva za raziskovalne namene
 • storitve za zainteresirano javnost
 • priprava razstav s katalogi, predavanji, delavnicami, seminarji, konferencami
 • vodstva za organizirane skupine
 • oddajanje v najem prostorov v Moderni galeriji in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova

 

 

7. Seznam javnih evidenc

 • Evidenca zaposlenih
 • Evidenca zbirk
 • Evidenca knjig in revij v specialni knjižnici

 

8. Pravilnik o zasebnosti e-komuniciranja