MG+MSUM

Jožef Muhovič | Leksikon likovne teorije

 

Naslov

 

 

Leksikon likovne teorije : slovar likovnoteoretskih izrazov z ustreznicami iz angleške, nemške in francoske terminologije

Avtor

 

 

Jožef Muhovič

 

Izdajatelj

 

Celje, Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba

Leto

 

 

896 str. : ilustr. ; 29 cm

 

Vsebina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leksikon likovne teorije obsega ok. 800 gesel s področja likovne teorije in njenih poddisciplin – fotologije, teorije barv, likovne morfologije, likovne kompozicije, teorije likovnega jezika, likovne semiotike in formalne likovne analize. To je prvi izvirno slovenski leksikon likovne teorije, v katerem je avtor pri obdelavi gesel med seboj povezal tako terminološke kot leksikografske elemente. Gesla so v Leksikonu obdelana po dosledni metodologiji: izhodišče je praviloma etimologija izraza in uskladitev z angleško, nemško in francosko strokovno terminologijo. Sledi opredelitev splošnega pomena izraza, nato definicija, opredelitev posebnega pomena, kadar je izraz rabljen tudi na drugih področjih, in kot središče gesla celovita predstavitev v likovni praksi in likovni teoriji. Ta del gesla je, razumljivo, tudi najobširnejši.
Leksikon je namenjen likovnim profesionalcem s področja slikarstva, kiparstva, oblikovanja in arhitekture, likovnim pedagogom na vseh stopnjah likovnega izobraževanja, študentom likovne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, vizualne komunikacije, design, arhitektura, likovna pedagogika) in teoretskih disciplin (likovna teorija, umetnostna zgodovina, zgodovina in teorija oblikovanja, teorija arhitekture, filozofija umetnosti, sociologija umetnosti, estetika, kulturni študiji ipd.), vsem, ki se ukvarjajo s praktičnimi problemi vizualizacije, in vsem, ki jih likovna umetnost zanima.

 

 

O avtorju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jožef Muhovič (1954) je študiral slikarstvo, umetniško grafiko, likovno teorijo in filozofijo na Univerzi v Ljubljani (1973–1986). V letih 1993‒1996 je v okviru postdoktorske štipendije Fundacije Alexandra von Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn) deloval kot raziskovalec na Inštitutu za filozofijo Univerze Otto-von-Guericke v Magdeburgu (prof. dr. Wolfgang Welsch) in na Inštitutu za filozofijo, smer hemenevtika Svobodne
univerze v Berlinu (prof. dr. Albrecht Wellmer). Je redni profesor za likovno teorijo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
Raziskovalna področja: slikarstvo, umetniška grafika, likovna teorija (likovnoteoretska terminologija, teorija stila v likovni umetnosti), estetika, filozofski vidiki formalnih transformacij v sodobni umetnosti.
Umetniška dejavnost: Od leta 1981 je svojo likovno ustvarjalnost predstavil na 32 samostojnih in več kot 250 skupinskih razstavah doma in v tujini.
Glavne publikacije: Umetnost in religija (Ljubljana 2002), Über das Geistige in der Kunst – Zum zweiten Mal (skupaj z G. Kocijančičem in V. Snojem; Münster-Dunaj-Berlin 2010), S slikarstvom na štiri oči (Ljubljana 2012), Leksikon likovne teorije (Celje-Ljubljana 2015).

  ......

ISBN 978-961-278-198-9
COBISS.SI-ID 281147904