MG+MSUM

+MSUM | Publikacije Založb Analecta in Sophia

V knjigarni MSUM+ na Metelkovi lahko najdete širok izbor publikacij Založb Analecta in Sophia.

 

 

KOT TAT SREDI NOČI

Slavoj Žižek

Najnovejša knjiga Slavoja Žižka prinaša novo razdelavo specifične navezave filozofije na psihoanalizo, tokrat zlasti ob aktualnosti Marxove kritike politične ekonomije. Delo izhaja iz paradoksa, da je danes kapitalizem prišel hkrati do svojega pojma in do svojega konca. Kako misliti konec kapitalizma, kot ga poznamo, o čemer sicer razpredajo že sami vodje novih globalnih korporacij, od Elona Muska do Marka Zuckerberga? Kako misliti tehnološko-znanstveni napredek, vsesplošno avtomatizacijo, virtualizacijo, spektralizacijo in (finančno) spekulacijo na eni strani in radikalno preobrazbo tega na drugi? Zagotovo ne v obliki zmagoslavja ali globalne katastrofe, ampak, kot pravi Pavel v prvem pismu Tesaloničanom, tako »kakor pride tat sredi noči.

ISBN 978-961-6376-82-2

Cena: 23,00 €

 

 

PODOBA IN NJENA ZUNANJOST

Tomo Stanič

Tomo Stanič se v knjigi loteva nekaterih temeljnih vprašanj teorije umetnosti: statusa podobe nasploh in posebej statusa podobe v modernizmu, ki bi ga lahko imenovali gibanje »ikonoklazma«. Povezuje teorijo umetnosti s psihoanalitično teorijo skozi vprašanje vzajemnega delovanja umetniškega dela oziroma podobe in gledalca. Osnovna hipoteza je, da se pri (nekaterih) umetniških delih nekaj upodobi na način pozitivne vsebine, nekaj pa vznikne kot zunanjost in pade v red nemožnega in spodletelega. Slika nekaj naslika, nekaj pa tako rekoč ustvari oziroma povzroči. Tako se v podobo lahko vpišejo nevidno, praznina ali izbris, tako da je podoba nazadnje strogo odvisna od tega, kar je v njej odsotno.

ISBN 978-961-6376-80-8

Cena: 25,00 €

 

 

GILJOTINA DUHA

Hegel in Francoska Revolucija

Mirt Komel

Giljotina duha: Hegel in francoska revolucija je študija o spekulativni zvezi med Heglovo filozofijo in francosko revolucijo, ki še posebej poudarja aktualnost sicer politično kontroverzne heglovske misli glede države in revolucije. Izvirnost študije v razmerju do omenjenih in drugih sodobnih političnih interpretacij Hegla, še zlasti marksisti-čnih, sestoji v tem, da heglovsko filozofijo interpretira kot možen izhod iz zagat neoliberalizma skozi novo koncepcijo države in revolucije.

ISBN 978-961-6376-81-5

Cena: 16,00 €

 

 

OBJEKT STOLETJA

Gerard Wajcman

Gerard Wajcman v svoji knjigi izhaja iz vprašanja, kaj je ključni objekt, ključna invencija oziroma kreacija 20. stoletja. Odgovor, ki ga ponudi, ni povsem nepričakovan: to je nič. Svojo tezo avtor razvija po dveh poteh; po politični skozi analizo fenomena holokavsta (kjer gre za logiko ustvarjanja niča, ki poskuša izbrisati celo same sledi izbrisa) ter po umetnostni poti, skozi analizo fenomena moderne umetnosti, ki je soočena z izzivom, kako nič upodobiti. Pri tem Wajcman razvije prodorni analizi umetniških del zlasti Maleviča in Duchampa.

ISBN 978-961-6376-30-3

Cena: 15,19 €

 

 

»RAJE BI, DA NE« 

Bartleby

Zbornik »RAJE BI, DA NE« vsebuje pisce; Herman Melville, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Antonio Negri, Mladen Dolar, Samo Kutoš in Alenka Zupančič, ki v povzetku zapiše:

»Interpretacija Melvillovega Bartlebyja se osredotoča predvsem na slavni stavek »Raje bi, da ne«. V čem je njegova nenavadna, skrivnostna in hkrati eksplozivna moč? V tem, da izdolbe določen segment realnosti in s tem proizvede neko čisto mesto, mesto brez značilnosti in brez funkcije, nekakšno »mestnost« mesta. Če jo pogledamo od blizu, Bartlbyjeva formula sloni na logiki, ki jo je Kant definiral s pojmom neskončne sodbe ( za razliko od negativne sodbe), tj. sodbe, kjer ne zanikamo predikata, temveč afirmiramo ne-predikat. Prav to je tisto, kar odpre ta nenavadni medprostor, iz katerega Bartlebyjeva formula črpa svojo moč.«

ISBN 961-6376-21-7

Cena: 13,58 €

 

 

PROBLEMI 5-6/2018

Mladen Dolar; Enajst tez o ironiji, Jan Sieber; Kantova estetika realnega, Goran Vranešević; Spekulativna teorija jezika pri Heglu, Mojca Rupar Korošec; Freudov Entwurf na meji med metapsihologijo in psihoanalizo, Tomo Stanič; Mimezis, Ivana Novak; Bringing down Baby, Kristin Ross; Konsenz in propad konsenza

Povzetek Mimezis; Tomo Stanič

»Podobnost prinaša s seboj določen učinek; verjetje v magično součinkovanje predmetov, izgubo enkratnosti trenutka, dvom v osebno edinstvenost ali celo komičnost. Izhodišče je torej, da posnetek kontaminira posnemamo, kar v nadaljevanju vodi do osrednjega problema, ki sta ga začrtala že Platon in Aristotel – mimezis in njen odnos do umetnosti. V zadnjem delu skuša članek potisniti pojem mimezis, ki se na nekoliko preoblečen način kaže v sodobnosti, tako skozi že znano posnemanje, kot tudi manj znane prestavitve alteracije. Iz tega sledi zaključek, da mimezis ni zgolj registracija vidnega, temveč način, ki skozi podobnost premišljuje svet.«

Cena: 18,00 €

 

 

MOLEKULARNO RDEČE

Teorija za Dobo Antropocena

McKenzie Wark

Prevedel: Marko Bauer

Izmed vseh osvobodilnih gibanj osemnajstega, devetnajstega in dvajsetega stoletja je le eno doseglo neomejeni uspeh. Ni osvobodilo naroda, razreda ali kolonije, spola ali spolnosti. Na prostost ni spustilo živali, še manj kiborgov – čeravno je bilo daleč od človeškega. Sprostilo je kemično snov, element: ogljik. Osrednja tema antropocena je bila in ostaja zgodba o Ogljikoosvobodilni fronti.

ISBN 978-961-7003-28-4

Cena: 20,00 €

 

 

MEDPROSTORI UMETNOSTI

Mojca Puncer

Primeri umetnostnih praks v Sloveniji, ki jih v knjigi predstavlja in analizira Mojca Puncer, naslavljajo vprašanja o razumevanju širšega konteksta, v katerem se pojavljajo. Ta kontekst je po eni strani vpet v družbeno-geografski prostor, v katerega se vpisuje obravnavana umetnost, in je zaradi svoje specifične lege zaznamovan s tranzicijo in globalizacijo, po drugi strani pa se nanaša na časovni interval, v katerem se razvijajo značilni procesi, ki niso povezani samo s sfero umetnosti, temveč s celotno družbeno totaliteto.

ISBN 978-961-7003-27-7

Cena: 20,00 €

 

 

IZ MNOGIH DEŽEL

Louis Adamič

Prevedla: Mojca Dobnikar

»Lastovka je lastovka, človek je človek, al’ ne?«
- Louis Adamč

Louis Adamič (1898–1951) je v ZDA znan predvsem kot eden od najzgodnejših utemeljiteljev multikulturalizma, še preden se je ta uradno razvil kot smer v družboslovju. Manj pa je obravnavan z vidika, s katerega se je sam lotil svojih družbenih raziskav, namreč razrednega, ki temelji na sistemski kritiki družbenoekonomskih odnosov.

ISBN 978-961-7003-33-8

Cena: 25,00 €

 

 

UVOD V SOCIOLOGIJO

Theodor W. Adorno

Prevedel: Alfred Leskovec

Cena: 23,00 €

 

 

PARADOKS NEPLAČANEGA UMETNIŠKEGA DELA

Avtonomija umetnosti, avantgard in kulturna politika na prehodu v postsocializem

Katja Praznik

Cena: 18,00 €

 

 

V VRTINCU SUBKULTUR

Jasna Babić

Cena: 18,00 €

 

 

UMETNOST IN NJEN ČAS

Teorije in prakse moderne estetike

Paul Mattick

Cena: 15,00 €

 

 

POSEBNI SKEPTICIZEM V UMETNOSTI

Maja Breznik

Cena: 19,80 €

 

 

TEHNIKA OPAZOVALCA

Videnje in modernost v devetnajstem stoletju

Jonathan Crary

Cena: 18,80 €

 

 

VPRAŠANJE UMETNOSTI

Nigel Warburton

Cena: 15,80 €

 

 

ANATOMIJA ANGELOV

Razprave o umetnosti in teoriji po letu 1960

Miško Šuvaković

Cena: 10,00 €

 

 

KULTURA DANAJSKIH DAROV

Od mecenstva do avtorstva

Maja Breznik

Cena: 17,80 €